Doradztwo Techniczne

Wychodząc naprzeciw potrzebom instytucji finansujących realizację przedsięwzięć związanych z odnawialnymi źródłami energii, rozszerzyliśmy działalność o doradztwo techniczne w zakresie:

  • Nadzorowania projektów inwestycyjnych
  • Zarządzania ryzykiem inwestycyjnym
  • Audytu projektu
  • Kontroli zgodności z przyjętymi założeniami, we wszystkich fazach realizacji przedsięwzięcia

W fazie planowania inwestycji weryfikujemy założenia organizacyjne, techniczne i finansowe, wskazując mocne i słabe strony projektu (analiza SWOT), proponujemy jednocześnie rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo realizacji przedsięwzięcia. Wykonany na podstawie badania raport wstępny zawiera obiektywną ocenę dokumentacji inwestycji.

Na podstawie wizji lokalnej kontrolujemy postęp realizacji inwestycji w fazie jej wdrażania. Dodatkowo dokonujemy inspekcji stanu zaawansowania projektu. Badamy prawidłowość jego przebiegu uwzględniając harmonogram rzeczowo-finansowy a także inne zobowiązania inwestora. Jednocześnie na bieżąco dokonujemy oceny zasadności oraz poziomu kosztów inwestycji odnosząc je do wartości przyjętych w budżecie.