Due Dilligence

Dokonujemy kompletnej analizy projektów z branży odnawialnych źródeł energii na zlecenie podmiotów zamierzających przejąć prawa do projektu lub instytucji  finansujących, oceniających ryzyko finansowania przedsięwzięcia. Oceniamy dokumentację pod względem technicznym, ekonomicznym, finansowym i prawnym wykorzystując doświadczenie zdobyte podczas przeprowadzenia szeregu audytów projektów technicznych, z rynku OZE.

Nasz audyt techniczny składa się z następujących czynności:

  • Weryfikacji kompletności dokumentacji, w tym kontrola obecności wszystkich decyzji i zgód formalno-prawnych niezbędnych do rozpoczęcia realizacji inwestycji
  • Weryfikacji zgodności dokumentacji z przepisami prawa polskiego
  • Weryfikacji zgodności parametrów projektu z dokumentacją
  • Weryfikacji umów zawartych na potrzeby projektu pod względem technicznym
  • Ocena potencjalnych zagrożeń projektu na tle społecznym i środowiskowym
  • Weryfikacji założeń harmonogramu technicznego

W ramach audytu ekonomicznego dokonujemy:

  • Weryfikacji zgodności założeń biznesplanu z aktualnymi i prognozowanymi warunkami pracy OZE w Polsce
  • Weryfikacji zgodności założeń biznesplanu z dokumentacją projektu
  • Weryfikacji założeń harmonogramu finansowego

Wykonując audyt finansowy skupiamy się przede wszystkim na badaniu sprawozdań finansowych.

Podczas realizacji audytu prawnego weryfikujemy umowy zawarte na potrzeby projektu pod względem prawnym.

Do przeprowadzenia audytu zaangażowane są osoby z doświadczeniem i wiedzą stosowną do zakresu audytu, a wśród nich znajdują się w szczególności inżynierzy elektroenergetycy, biegli księgowi i prawnicy.